slate grigia

slate <b>grigia</b>

product info

country of origin Brazil  
use for indoor and outdoor  
specific gravity 2736 Kg/m³ UNI EN 1936:2001
soaking/water absorption 0,207% UNI EN 13755:2002
flexural strength da 31,3 MPa UNI EN 12372:2001
resistance to frost 20,6 MPa UNI EN 12371:2003
rock label SLATE UNI EN 12407:2001