slate verde

slate <b>verde</b>

product info

country of origin Brazil  
use for indoor and outdoor  
specific gravity 2720 Kg/m³ UNI EN 1936:2001
soaking/water absorption 0,616% UNI EN 13755:2002
flexural strength da 24,3 MPa UNI EN 12372:2001
resistance to frost 20 MPa UNI EN 12371:2003
rock label SLATE UNI EN 12407:2001